Winkelwagen

Algemene voorwaarden


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Boon & Co
Vletstraat 4
1271 VJ  HUIZEN

Telefoon:  +31(0)35 - 525 8826
e-mail: info@boontje.com
KvK Gooi- en Eemland te Hilversum: 33255827
BTW nummer: NL60787715 B01                
Bankrekening ING 81.19.682
IBAN: NL87INGB0008119682, BIC: INGBNL2A

Artikel 1. Definities
1.1 Boon & Co heeft een online winkel in kleding voor baby's en kinderen van de merken Boontje® en B&More, welke via http://www.boontje.com/shop bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.boontje.com/shop zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts en alleen schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boon & Co worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van eventueel door Boon & Co ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Boon & Co is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen tot 10 kg binnen Nederland bedragen € 3,35 (50% van de kosten nemen wij voor eigen rekening). Dit geldt zowel voor een klein als voor een groot pakket en/of envelop tot 10 kg. Voor zendingen van een groter formaat en afwijkende kilo’s gelden afwijkende tarieven. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

Europa
0-500g        € 3,10
500g-2kg        € 7,50

Buiten Europa
0-500g        € 7,50
500g-2kg        € 17,00

4.3 Boon & Co kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant daarvan direct een bevestiging per e-mail met de totale kosten vermeld (incl. de verzendkosten). Betaling geschiedt altijd geheel: 

a) iDeal: Als u bankiert via Internet, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u bankiert. U volgt dan de procedure zoals u gewend bent met betalingen via internet bankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar iDeal, www.ideal.nl.

b) Direct en online door middel van uw creditcard (Eurocard/ Mastercard, Visa) (indien/zodra op onze website opgenomen als betalingsmogelijkheid). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend.

c) Door middel van vooruitbetaling. De klant plaatst een bestelling bij Boon & Co en zal het daarbij horende bedrag geheel vooruit betalen, onder vermelding van het ordernummer en/of factuurnummer, op rekening van:
Boon & Co te Huizen, Bankrekening ING 81.19.682, IBAN: NL87INGB0008119682, BIC: INGBNL2A
Zodra het bedrag in goede orde is ontvangen op onze rekening, zal Boon & Co overgaan tot verzending van uw bestelling.

5.2 De klant geeft Boon & Co toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Levering
6.1 Boon & Co streeft ernaar om bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Boon & Co echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet voorradig zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Boon & Co zal in dat geval voor directe terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen van aangeboden artikelen zijn voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als naar redelijkheid en billijkheid mag worden verwacht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over zodra de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Boon & Co verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om u via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dit geruild worden. Indien u uw bestelling vooruit betaald heeft krijgt u desgewenst uw geld retour, mits aan de hieronder genoemde voorwaarden wordt voldaan. 

8.1 Artikelen, die u via www.boontje.com heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

- Deze artikelen binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden per mail via info@boontje.com. In uw mail dient u aan te geven welke artikelen u wenst te ruilen.
- De artikelen nog in de originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in de originele verpakking worden teruggezonden.
- Artikelen die u in de uitverkoop (met korting) heeft gekocht mogen niet geruild worden. 
- De artikelen, welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons teruggezonden worden. 

8.2 Boon & Co accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 De kosten van retourneren zijn voor rekening van de koper. 

8.4 Een ruiling zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het eventuele verschil in prijs dat met de ruiling samenhangt wordt door ons gecrediteerd wanneer ons de goede staat van het teruggezonden artikel is gebleken dan wel een eventueel geconstateerd gebrek door ons kan worden bevestigd. 

8.5 Voor het binnen Nederland terugzenden van de voor ruiling aangemelde kleding kunt u kiezen uit de volgende methoden:
- Op uw eigen kosten versturen per reguliere post (bijvoorbeeld TNT). Ruilingen welke per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te zijn gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, wordt deze door ons niet geaccepteerd.

- Persoonlijk bij ons afgeven op ons adres in Huizen. Dit kan alleen op afspraak en na telefonisch overleg. 

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd.

Artikel 9. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling:
9.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en gebleken gebreken onmiddellijk per mail te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. 

Mocht de door ons geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd mits u zich houdt aan de procedure zoals in artikel 8 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en):
9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De garantietermijn op de kleding is 2 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 2 maanden te zijn.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk. Indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende en/of onjuiste wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

De garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel dat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt dit per mail via info@boontje.com aan ons doorgeven. Uw klacht wordt altijd serieus in behandeling genomen.

9.3 Voor het terugzenden van de als klacht aangemelde kleding kunt u kiezen uit verschillende methoden:
- Op uw eigen kosten versturen per reguliere post (bv. TNT). Artikelen, welke per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert wordt deze niet geaccepteerd.
- Persoonlijk afgeven op ons adres in Huizen. U kunt de als klacht aangemelde artikelen in de verpakking waarin u de bestelling heeft ontvangen na aanmelding en telefonisch overleg bij ons terugbrengen. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging.

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht exact te worden gevolgd.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen of waar mogelijk verhelpen wanneer uw klacht gegrond blijkt te zijn. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

9.4 Op wegens klachten retour gezonden goederen wordt geen restitutie van gelden verstrekt anders dan de in artikel 8 beschreven uitzonderingen. Met u wordt alleen naar het eventueel herstellen, verhelpen of oplossen van de klacht gekeken.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet aan u verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe zo spoedig mogelijk een e-mail te sturen aan info@boontje.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Boon & Co het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien wij het door u bestelde reeds aan u hebben verzonden op het moment dat wij uw annulering ontvangen, is artikel 8 uit deze voorwaarden van toepassing. 
Wij zullen u daarvan dan op de hoogte brengen of anderszins contact met u opnemen.

Artikel 11. Herroepen
11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Boon & Co crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

11.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@boontje.com. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 a 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

11.3 Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient de kleding teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Boon & Co plaats.

11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als ruiling conform artikel 8 van onze voorwaarden.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Boon & Co, dan wel tussen Boon & Co en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Boon & Co, is Boon & Co niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Boon & Co.

Artikel 13. Overmacht
Boon & Co heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Boon & Co gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@boontje.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. 

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
- zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
- zullen Boon & Co en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice: info@boontje.com.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Boon & Co.  

Copyright Boon & Co Versie 1.0. Laatst gewijzigd op 6 november 2011.